Правила прийому до аспірантури


Розклад вступних випробувань в аспірантуру НУОЮА
 Екзамен  Дата складання  Час початку  Місце проведення
Спеціальність (033 Філософія)  5 вересня  15:00  На кафедрі філософії
Спеціальність (052 Політологія)  2 вересня  15:00  На кафедрі політичних теорій
Спеціальність (081 Право)      
 -- Фундаментальна юриспруденція вересня  15:00  На кафедрі загальнотеоретичної юриспруденції
 -- Кримінальна юстиція вересня  15:00  На кафедрі кримінального права
 -- Приватне право та підприємництво вересня  15:00  На кафедрі цивільного права
 -- Публічне право вересня  15:00  На кафедрі конституційного права
 Спеціальність (082 Міжнародне право) вересня  15:00  На кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин
 Філософія 6, 7, 8 вересня (по групам)  15:00  На кафедрі філософії
 Іноземна мова (англійська) 9, 12 вересня  15:00  На кафедрі іноземних мов № 1
 Іноземна мова (французька) вересня  15:00  На кафедрі іноземних мов № 2
 Іноземна мова (німецька) 12 вересня  15:00  На кафедрі іноземних мов № 3


Додаток 17
до Правил прийому на навчання до Національного університету
«Одеська юридична академія»  в 2016 році

(зі змінами, затвердженними рішенням вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія»
від 8 квітня 2016 року, (протокол №5), наказ № 1304а-21 від 11.04.2016,
від 2 липня 2016 року (протокол №7), наказ № 2613-21 від 04.07.2016)


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
ДО АСПІРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 
(консолідований текст)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Аспірантура Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет) є основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Провадження освітньої діяльності в аспірантурі Університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та затверджених вченою радою Університету правил прийому.

1.2. Правила прийому до аспірантури Університету є невід’ємною частиною Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» в 2016 році (далі – Правила прийому), розроблених Приймальною комісією Університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2015 року за № 1351/27796 (далі – Умов прийому). У випадках, неврегульованих Правилами прийому до аспірантури Університету (далі – Правила прийому до аспірантури), необхідно керуватися Правилами прийому та Умовами прийому.

Правила прийому до аспірантури Університету затверджуються вченою радою Університету і діють до 31 серпня 2017 року.

(пункт 1.2. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016) 

1.3. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури Університету на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освітньо-науковий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

1.4. Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням (виключно денна форма навчання);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення (денна та заочна форма навчання).

1.5. Прийом до аспірантури Університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

1.6. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання в аспірантурі Університету за кількома спеціальностями.

1.7. Університет здійснює прийом в аспірантуру за спеціальностями, зазначеними в таблиці 1.


Таблиця 1. Перелік наукових спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання в аспірантурі Університету

 Галузь знань і спеціальностей 

Нормативні терміни навчання

Денна форма

Заочна форма

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

4 роки

4 роки

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

4 роки

4 роки

08 Право

081 Право

4 роки

4 роки

08 Право

082 Міжнародне право

4 роки

4 роки


(Таблиця 1 у новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016 р.). 

1.8. Правила прийому до аспірантури діють до 31 серпня 2017 року.

(Правила прийому до аспірантури доповнено пунктом 1.8 відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016 р.). 

2. ПРОЦЕДУРА, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія відповідно до Правил прийому.

2.2. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури Університету зазначені в таблиці 2.

Таблиця 2. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури Університету

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 серпня 2016 року з 9.00 години

 01 серпня 2016 року з 9.00 години

Закінчення прийому заяв та документів

30 серпня 2016 року о 17.00 годині

30 серпня 2016 року о 17.00 годині

Строки проведення Університетом вступних випробувань

01 вересня 2016 року – 12 вересня 2016 року

01 вересня  2016 року – 12 вересня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 14 вересня 2016 року

не пізніше 14 вересня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2016 року

не пізніше 15 вересня 2016 року


(Таблиця 2 у новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016 р.). 

2.3. Вступники до аспірантури Університету особисто подають в паперовій формі до приймальної комісії такі документи:
 • заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна); 
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України») та його копію; 
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію; 
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії або документ з додатками (у випадку, коли вони передбачені) та їх копії про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти. Для цих документів обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах степенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/27059 (для осіб, які здобули відповідний ступень (рівень) освіти за кордоном); 
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії (якщо є); 
 • рекомендацію вченої ради Університету (за наявності); 
 • наукову доповідь з обраної спеціальності обсягом 25 аркушів; 
 • протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку); 
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 
 • автобіографію; 
 • особовий листок з обліку кадрів; 
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для тих, хто працює, на бланку); 
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 • медична довідка про стан здоровя за формою №286о або за іншою формою з аналогічним змістом якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подання документів для вступу в аспірантуру; 
 • копію трудової книжки; 
 • сертифікати, передбачені пунктом 3.2 цих Правил (якщо є). 
Вимоги до наукової доповіді затверджуються приймальною комісією не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті Університету та в приймальній комісії.

(пункт в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016) 

2.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

2.5. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

2.6. Документи для вступу приймаються приймальною комісією Університету через відділ аспірантури та докторантури Університету з 09:00 1 серпня 2016 року до 17:00 30 серпня 2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 5.

(Пункт 2.6. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016) 

2.7. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

2.8. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

2.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури Університету протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

3. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ

3.1. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:
 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); 
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради) (англійської, німецької, французької) у формі комплексного письмового тесту, який складається з трьох частин і містить низку завдань різних рівнів складності, націлених на перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної компетентності в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням Вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією; 
 • вступного усного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів); 
 • письмової презентації науково-дослідницьких результатів у формі наукової доповіді обсягом 25 аркушів з обраної спеціальності, поданої разом з заявою про вступ. 
(Пункт 3.1 у новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016 р.). 

3.2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначені результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Вступники, які отримали у 2016 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, зокрема англійської мови, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, при вступі на навчання до аспірантури мають першочергове право на зарахування.

(Пункт 3.2 у новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016 р.). 

3.3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та яка зазначсена в їх дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути рішенняім Приймальної комісії призначені додаткові вступні випробування.

3.4. Вступні іспити до аспірантури Університету проводяться предметними комісіями.

3.5. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних випробувань. Вступні випробування оцінюються за 5-бальною шкалою. Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі є однаковою та дорівнює коефіцієнту 0,25.

3.6. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом 12 місяців.

3.7. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність в аспірантурі Університету.

3.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету та в приймальній комісії.

3.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

3.10. Мінімальний рівень оцінки вступного випробування, у зв’язку з отриманням якого особа не допускається до наступних вступних випробувань – 3 бала.

3.11. Перескладання вступних випробувань не допускається.

3.12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

3.13. Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в Єдиній базі.

3.14. Зарахування на навчання до аспірантури Університету за кошти державного бюджету закінчується не пізніше 15 вересня поточного року, окрім зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету відповідно до відведених Міністерством освіти та науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами. Строки проведення співбесіди та зарахування зазначених іноземців і осіб без громадянства визначаються приймальною комісією.

4. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Рейтинговий список вступників, формується з вступників, які мають право на зарахування за конкурсом. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від вищого до нижчого. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника.

4.2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.

4.3. Рішення про рекомендацію до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає не пізніше 14 вересня 2016 р., та згідно з порядком формування рейтингового списку, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування.

4.4. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності та/або понад – у межах ліцензійного обсягу.

4.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Університету. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

4.6. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані в день прийняття рішення про рекомендування виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього до приймальної комісії.

Особи, які у зазначені строки не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

4.7. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету не пізніше 15 вересня 2016 р.

4.8. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до 19 серпня 2016 року до приймальної комісії Університету та долучається до його особової справи.

4.9. Договір із вступником, або замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих.

5.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

5.3. Вступники можуть бути відраховані з аспірантури Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

6. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

6.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчанняу межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

6.2. Навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності; 
 • на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними закладами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності; 
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). 
Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

6.3. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства до аспірантури Університету особисто подають в папіровій формі до приймальної комісії такі документи:
 • заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна); 
 • документ, що посвідчує особу та іноземне громадянство та його копію; 
 • документ та його копія про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах степенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/27059; 
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії; 
 • наукову доповідь (реферат обсягом 25 аркушів) з обраної спеціальності; 
 • протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку); 
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 
 • автобіографія; 
 • особовий листок по обліку кадрів; 
 • медична довідка про стан здоровя за формою №286У або за іншою формою з аналогічним змістом якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подання документів для вступу в аспірантуру; 
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для працюючих, на бланку). 
6.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

6.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених Університетом з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

 

Додаток 17. Правила прийому до аспірантури в редакції від 14.12.2015 р.)


Рейтингові списки вступників та списки зарахованих до аспірантури в 2016 році