Правила прийому до аспірантури

 

        Додаток 17

до Правил прийому на навчання до Національного університету

«Одеська юридична академія»

в 2017 році

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО АСПІРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.              Аспірантура Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет) є основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Провадження освітньої діяльності в аспірантурі Університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та затверджених вченою радою Університету правил прийому.

1.2.              Правила прийому до аспірантури Університету є невід’ємною частиною Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» в 2017 році (далі – Правила прийому), розроблених Приймальною комісією Університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (далі – Умов прийому).

1.3.              У випадках, неврегульованих Правилами прийому до аспірантури Університету (далі – Правила прийому до аспірантури), необхідно керуватися Правилами прийому та Умовами прийому.

1.4.              На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури Університету на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освітньо-науковий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

1.5.              Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок:

-  коштів Державного бюджету України – за державним замовленням (виключно денна форма навчання);

-  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення (денна та заочна форма навчання).

1.6.              Прийом до аспірантури Університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

1.7.               Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання в аспірантурі Університету за кількома спеціальностями.

1.8.              Університет здійснює прийом в аспірантуру за спеціальностями, зазначеними в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Перелік наукових спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Галузь знань і спеціальностей

Спеціалізація

Нормативні терміни навчання

Денна форма

Заочна форма

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

 

4 роки

4 роки

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

 

4 роки

4 роки

08 Право

081 Право

Фундаментальна юриспруденція 

Приватне право і підприємництво

Публічне право

Кримінальна юстиція

4 роки

4 роки

082 Міжнародне право

 

4 роки

4 роки

 

 

2.  ПРОЦЕДУРА, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

2.1.     Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія відповідно до Правил прийому.

2.2.     Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури Університету зазначені в таблиці 2.

 

Таблиця 2. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури Університету

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 серпня 2017 року з 9.00 години

01 серпня 2017 року з 9.00 години

Закінчення прийому заяв та документів

28 серпня 2017 року о 17.00 годині

28 серпня 2017 року о 17.00 годині

Строки проведення Університетом вступних випробувань

01 вересня 2017 року – 12 вересня 2017 року

01 вересня 2017 року – 12 вересня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 14 вересня 2017року

не пізніше 14 вересня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2017 року

не пізніше 15 вересня 2017 року


2.3.     Вступники до аспірантури Університету особисто подають в паперовій формі до приймальної комісії такі документи:

- заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України») та його копію;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії або документ з додатками (у випадку, коли вони передбачені) та їх копії про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти. Для цих документів обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016  № 952.

- документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії (за наявності);

- рекомендацію вченої ради Університету (за наявності);

- наукову доповідь (реферат обсягом 25 аркушів) з обраної спеціальності;

        - протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);

- сертифікат тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System або сертифікат Cambridge English Language Assessment та їх копії (за наявності);

- сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та його копія(за наявності) ;

- п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

- автобіографію;

- особовий листок з обліку кадрів;

- характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для тих, хто працює, на бланку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- медичну довідку про стан здоровя за формою № 086/о .

- копію трудової книжки.

2.4.       Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

                     Документи для вступу приймаються приймальною комісією Університету з 1 серпня 2017 р. з 9.00 години по 28 серпня 2017 року до 17.00 години за адресою: місто Одеса, вулиця Академічна, 9, каб. № 28.

2.5.      Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

2.6.      Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

2.7.     Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури Університету протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Університету.

 

3.     ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ

3.1.              Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

-  вступного усного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

-  вступного іспиту з однієї з іноземних мов на вибір вступника (англійської, німецької, французької) у формі комплексного письмового тесту, який складається з трьох частин і містить низку завдань різних рівнів складності, націлених на перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної компетентності в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням Вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією;

-  вступного усного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів);

-  письмової презентації науково-дослідницьких результатів у формі наукової доповіді обсягом 25 аркушів з обраної спеціальності, поданої разом з заявою про вступ.

3.2.              Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначені результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Вступники, які отримали у 2017 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, зокрема англійської мови, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, при вступі на навчання до аспірантури мають першочергове право на зарахування.

3.3.              Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути рішенням Приймальної комісії призначені додаткові вступні випробування. 

3.4.              Вступні іспити до аспірантури Університету проводяться предметними комісіями.

3.5.              Конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних випробувань. Вступні випробування оцінюються за 5-бальною шкалою. Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі є однаковою та дорівнює коефіцієнту 0,25.

3.6.              Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом 12 місяців.

3.7.              Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність в аспірантурі Університету.

3.8.              Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету та в приймальній комісії.

3.9.              Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

3.10.         Мінімальний рівень оцінки вступного випробування, у зв’язку з отриманням якого особа не допускається до наступних вступних випробувань – 2 бала. 

3.11.         Перескладання вступних випробувань не допускається.

3.12.         Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

3.13.         Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в Єдиній базі.

3.14.         Зарахування на навчання до аспірантури Університету за кошти державного бюджету закінчується не пізніше 15 вересня  поточного року, окрім зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету відповідно до відведених Міністерством освіти та науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами. Строки проведення співбесіди та зарахування зазначених іноземців і осіб без громадянства визначаються приймальною комісією.

 

4. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників. Надання рекомендацій для зарахування

4.1. Рейтинговий список вступників, формується з вступників, які мають право на зарахування за конкурсом. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від вищого до нижчого. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника.

4.2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.

4.3. Рішення про рекомендацію до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає не пізніше 14 вересня 2017 р., та згідно з порядком формування рейтингового списку, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування.

4.4. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності та/або понад – у межах ліцензійного обсягу.

4.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Університету. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

4.6. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету не пізніше 15 вересня 2017 р.

4.7. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до 28 серпня 2017 року до приймальної комісії Університету та долучається до його особової справи. 

4.8. Договір із вступником, або замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

5. Наказ про зарахування

5.1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих.

5.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

5.3. Вступники можуть бути відраховані з аспірантури Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

6. Особливості прийому та навчання до аспірантури Університету іноземців та осіб без громадянства

6.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах встановлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

6.2. Навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

-  міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

-  на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними закладами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

-  за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

6.3.             Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6.4.             Університет здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання до аспірантури здійснюється за результатами співбесіди з визначених предметів та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на III рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

6.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства до аспірантури Університету особисто подають в паперовій формі до приймальної комісії такі документи:

- заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна);

- документ, що посвідчує особу та іноземне громадянство та його копію;

- документ та його копію про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти.

Обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059;

- документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії;

- наукову доповідь (реферат обсягом 25 аркушів) з обраної спеціальності;

- протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);

- п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

- автобіографія;

- особовий листок з обліку кадрів;

- медичну довідку про стан здоровя за формою № 086/о;

- характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для працюючих, на бланку).

6.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» і вступають до ВНЗ відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або на підставі договорів, укладених Університетом з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

Зарахування вступників з числа іноземців та осіб без громадянства до аспірантури Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється відповідно до Правил прийому.

                                      Відповідальний секретар

                                      приймальної комісії                                                                                                                                            Є.С. Хижняк