Інститут інтелектуальної власності у складі Одеської національної юридичної академії

опубліковано 13 бер. 2010 р., 12:49 Приёмная комиссия ОНЮА   [ оновлено 13 бер. 2010 р., 12:54 користувачем Іван Осташко ]
Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.03.2010 р. №163 Державний інститут інтелектуальної власності реорганізовано у структурний підрозділ Одеської національної юридичної академії.
Інститут інтелектуальної власності і права, що функціонує в системі Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, - єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад IV рівня акредитації за спеціальністю “Інтелектуальна власність”, головне завдання якого полягає у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців для державної системи охорони інтелектуальної власності.
Контактні дані Інституту: web: http://iipl.ukrpatent.org Тел.: (8-044) 494 -0672 , 494 -0673; Тел./Факс.: (8-044) 494 -0676;  E-mail: office @ iipl . ukrpatent . org 03680 МСП, Київ-35, вул. Урицького, 45.

Підготовка фахівців триває один - два роки в залежності від обраної форми навчання: вечірньої (один рік, два семестри) , очно-заочної (два роки, три навчальні сесії на навчальний рік по три тижні кожна ) та заочної (два роки, дві сесії на навчальний рік по три тижні кожна) . Навчання здійснюється за навчальною програмою, що включає такі фахові дисципліни:

 • Управління інтелектуальною власністю;
 • Право промислової власності;
 • Авторське право і суміжні права;
 • Економіка інтелектуальної власності;
 • Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • Патентна інформація та документація. Патентні дослідження;
 • Експертиза об'єктів промислової власності;
 • Використання та передача прав на об'єкти промислової власності;
 • Оцінка прав інтелектуальної власності;
 • Маркетинг інтелектуальної власності.

До навчального процесу залучені провідні фахівці державної системи охорони інтелектуальної власності – працівники Державного департаменту інтелектуальної власності, Українського інституту промислової власності, Національної академії наук України, патентні повірені України.

Випускники Інституту отримують Державний диплом спеціаліста або магістра.

Початок занять – з вересня (денна форма), жовтня (денна із збільшеною тривалістю канікул) та жовтні і грудні (заочна форма) кожного навчального року.

Навчання платне. Вартість циклу підготовки в залежності від рівня підготовки та форми навчання від 11000 грн. до 13000 грн.

Приймальна комісія працює протягом року. Зарахування до Інституту за результатами співбесіди. Необхідною умовою є наявність диплому бакалавра або спеціаліста (магістра) за любим напрямом підготовки. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за заочною або очно-заочною формами навчання до Інституту також приймаються студенти 4-х курсів вищих навчальних закладів.

Прийом документів та довідки за адресою: 03680 МСП, Київ-35, вул. Урицького, 45 (8-й поверх, офіс 817). Проїзд від станції метро “Палац спорту” тролейбусом № 3, автобусом 69 або маршрутним таксі № 3, 69 до зупинки “Солом'янська площа”.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІТИК – НОВА ПРОФЕСІЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

XXI століття – епоха:

 • інформації та знань;
 • інтелектуалізації суспільства та економіки;
 • творчості та використання інтелектуального потенціалу людини.

Інформаційний аналітик – це фахівець - розробник і реалізатор завдань XXI століття, нових проектів розвитку суспільства.

Інформаційний аналітик – це фахівець, здатний до генерації, використання та розповсюдження нових знань, що є основою прогресу.

Інформаційний аналітик – це професіонал, який забезпечує якісно-змістовне перетворення інформації в знання - основу конкурентних переваг.

Інформаційний аналітик – це нова професія в умовах інформаційно-знаннєвого функціонування соціально-економічних систем. Творчість (креатив) – основна риса цієї професії.

Інформаційний аналітик - є професіонал надгалузевого та універсального характеру; уміння, навички та здатності його придатні для використання в будь якій сфері діяльності.

Інформаційний аналітик – це особистість, мозковий центр, очі і вуха керівника будь якої організаційної структури.

Інформаційний аналітик уміє:

 • вибрати та обґрунтувати методологічну базу проведення системного аналізу щодо потреб замовника;
 • збирати, обробляти та створювати предметні бази даних;
 • проводити аналітико-синтетичну обробку інформації щодо мети діяльності;
 • проводити інформаційно-аналітичне моделювання процесів щодо замовлення;
 • розробляти та науково обґрунтувати проекти рішень;
 • готувати огляди, узагальнення, звіти тощо;
 • проектувати та оцінювати результати бізнес-процесів, програм та проектів за явними та неявними стандартами (еталонами порівняння);
 • створювати нові знання.

Інформаційний аналітик – це якісна, змістовна та індивідуальна освіта у Державному інституту інтелектуальної власності - спеціалізованому вищому навчальному закладі IV рівня акредитації.

Підготовка інформаційних аналітиків кваліфікації 2432.2 "Аналітик консолідованої інформації" започаткована Інститутом за новою спеціальністю 8.000012 "Консолідована інформація" освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. До навчального процесу залучені кращі фахівці теоретично-практичного спрямування в цій сфері діяльності.

Управління інноваційною діяльністю - стрижень підвищення темпів розвитку вітчизняної економіки в майбутньому

До навчання запрошуються бакалаври, спеціалісти, магістри будь яких спеціальностей для отримання другої вищої освіти (денна форма 1,5 роки; заочна – 2 роки) з напрямку «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», кваліфікація «Магістр з управління інноваційною діяльністю».

Маючи право обіймати первинні посади в апараті управління підприємств, установ та організацій, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях та інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах та інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах та технопарках, магістри за даною спеціальністю є компетентними у наступних питаннях професійної діяльності, які полягають у:

 • визначенні перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку галузі, підприємства, установи та організації і їх підрозділів;
 • здатності виявляти нові можливості для розробки та впровадження у виробництво нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах невизначеності;
 • проектуванні та реалізації нових бізнес-моделей підприємницької діяльності, адекватних технологічним та продуктовим інноваціям підприємства, забезпечуючи комерціалізацію та права власників інтелектуальних розробок;
 • розробка та впровадження механізмів просування продукції на ринок збуту;
 • прийнятті стратегічних і тактичних інноваційних рішень, забезпечуючи наскрізне управління інноваційними процесами, з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості інноваційної продукції (послуг) та отримання максимального прибутку;
 • оцінці результативності інноваційних проектів, використовуючи нові методики розрахунку і обґрунтовуючи соціально-економічні показники;
 • умінні створювати і ефективно використовувати нові знання в інноваційній діяльності.

Нова спеціальність «Управління інноваційною діяльністю» є міжгалузевою і універсальною.

За спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» - підготовка фахівців здійснюється у єдиному спеціалізованому державному вищому навчальному закладі післядипломної освіти ДІІВ IV - рівня акредитації у взаємозв'язку зі спеціальностями «Консолідована інформація» і «Інтелектуальна власність».

Спеціальність «Управління інноваційною діяльністю» - це взаємозв'язок творчих можливостей людини з методами впровадження їх в реальність.

Якість підготовки фахівців з цієї спеціальності в Інституті забезпечують відомі вчені, управлінці - високопосадовці, вчені НАН України, що мають великий практичний досвід роботи у сфері управління інтелектуальним капіталом та інноваційною діяльністю.Comments