Додаток 7. Порядок обчислення конкурсного балу

Додаток 7
до Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» у 2016 році
(у новій редакції відповідно до рішення приймальної комісії Національного університету «Одеська юридична академія» від 02.07.2016 р.)

Порядок обчислення конкурсного бала

Цей додаток до Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» у 2016 році (далі – Правил прийому) визначає вичерпний порядок обчислення конкурсного балу, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників.

1. Вагові коефіцієнти

Ваговий коефіцієнт – числовий множник у періоді від 0 до 1, що визначається Правилами прийому, цим Додатком та застосовується до складових (елементів) конкурсного балу (балу сертифікату ЗНО, балу вступного випробування, балу творчого конкурсу, середнього балу документа про освіту з метою визначення впливу цих складових на формування конкурсного балу.

Таблиця 1. Перелік складових конкурсного балу та вагових коефіцієнтів

Спеціальність

Назва складової конкурсного балу (бал сертифікату, вступного випробування, творчого конкурсу, середній бал документа про освіту)

Вид вступного випробування

Ваговий коефіцієнт

Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«Молодший спеціаліст»

на основі базової загальної середньої освіти

Шкала оцінювання – 12-бальна

081 Право

Українська мова

диктант

0,4

Основи правознавства

усний іспит

0,4

Середній бал документа про базову загальну середню освіту


0,2

на основі повної загальної середньої освіти

Шкала оцінювання – 200-бальна

081 Право

Українська мова і література

диктант

0,4

Історія України

тестування

0,5

Середній бал документа про повну загальну середню освіту


0,1

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спорідненими професіями

081 Право

Вступне випробування з права

тестування

0,6

Середній бал документа про освіту


0,4

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з іншої спеціальності

Вступ на навчання за освітнім ступенем

«Бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти

Шкала оцінювання – 200-бальна

052 Політологія,

054 Соціологія,

081 ПравоУкраїнська мова і література

сертифікат / вступний іспит

0,2

Історія України

сертифікат / вступний іспит

0,5


Третій предмет  на вибір:

математика

географія

іноземна мова


сертифікат / вступний іспит

0,2

Середній бал документа про повну загальну середню освіту


0,1

061 Журналістика


Українська мова і література

сертифікат / вступний іспит

0,4

Творчий конкурс (І і ІІ етап)


0,25


Третій предмет  на вибір:

математика

географія

іноземна мова


сертифікат / вступний іспит

0,25

Середній бал документа про повну загальну середню освіту


0,1

на основі диплома молодшого спеціаліста у галузі знань «Право».

Шкала оцінювання – 50-бальна.

081 Право

Фахове вступне випробування з права

вступний іспит

0,6

Середній бал документа про неповну вищу освіту


0,4

на основі диплома молодшого спеціаліста з іншої спеціальності

Шкала оцінювання – 50-бальна.

052 Політологія,

054 Соціологія,

061 Журналістика,

081 Право

Фахове вступне випробування з права

вступний іспит

0,6

Середній бал документа про неповну вищу освіту


0,4

на основі диплома бакалавра з іншої спеціальності

Шкала оцінювання – 50-бальна

081 Право

Середній бал документа про неповну вищу освіту


1

Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«Спеціаліст»

081 Право

Фахове вступне випробування з права

вступний іспит

0,5

Іноземна мова

вступний іспит

0,1

Середній бал документа про базову вищу овіту


0,4

073 Менеджмент

Фахове вступне випробування з основ філософських знань

вступний іспит

0,5

Іноземна мова

вступний іспит

0,1

Середній бал документа про базову вищу освіту


0,4

Вступ на навчання за освітнім ступенем

«Магістр»

081 Право

Фахове вступне випробування з права

вступний іспит

0,5

Іноземна мова

вступний іспит

0,1

Середній бал документа про базову вищу юридичну освіту (або документа про повну вищу юридичну освіту за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство») чи документа про повну вищу юридичну освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти


0,4

052 Соціологія

Фахове вступне випробування з теорії та історії соціології

вступний іспит

0,5

Іноземна мова

вступний іспит

0,1

Середній бал документа про базову вищу освіту (або документа про повну вищу освіту за спеціальністю) за спеціальністю «Соціологія за видами діяльності» чи документа про повну вищу освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти


0,4

054 Політологія

Фахове вступне випробування з теорії та історії політичної науки

вступний іспит

0,5

Іноземна мова

вступний іспит

0,1

Середній бал документа про базову вищу освіту (або документа про повну вищу освіту за спеціальністю) за спеціальністю «Політологія (за сферами політичної діяльності)» чи документа про повну вищу освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти


0,4

073 Менеджмент
124 Системний аналіз

Фахове вступне випробування з основ наукових досліджень

вступний іспит

0,5

Іноземна мова

вступний іспит

0,1

Середній бал документа про базову вищу освіту (або документа про повну вищу освіту) чи документа про повну вищу освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти


0,4

074 Публічне управління та адміністрування

Іспит з основ економіки

вступний іспит

Не передбачено Порядком прийому на навчання до магістратури державної служби

Іноземна мова

вступний іспит

Іспит з основ держави і права

вступний іспит

Усна співбесіда з державного управління

вступний іспит


2. Обрахунок середнього балу документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ

Розрахунок середнього балу документа про базову загальну середню освіту здійснюється за 12-бальною шкалою.

Розрахунок середнього балу документи про повну загальну середню освіту здійснюється за 200-бальною шкалою, шляхом автоматичного переведення в ЄДЕБО середнього балу документа про освіту за 12-бальною шкалою відповідно до пункту 6.2 Правил прийому.

Розрахунок середнього бала документа про освіту (диплому кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра) здійснюється за 50-бальною шкалою. Середній бал такого документа, обчислений за 5-бальною шкалою з округленням до сотих, множиться на 10. 

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються, незалежно від форми диференційованого контролю (іспит чи диференційований залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках дипломів окремо), беручи до уваги оціювання за національною (чотирьохбальною) шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). При обрахунку середнього бала включається оцінка за державну атестацію; у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього бала зараховуються оцінки всіх видів державної атестації. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, використовується значення середнього бала додатку до диплома бакалавра (у випадку, якщо вступник не здобував ступінь бакалавра – диплому спеціаліста або магістра), розрахованого за 100-бальною або 5-бальною шкалою з округленням відповідно до цілих та десятих частин бала і переведеного у 50-бальну шкалу.

3. Фахове вступне випробування

Фахові вступні випробування проводяться у формі тестування або творчого конкурсу (при вступі на факультет журналістики).

Тестове завдання складається з тестів з вибором однієї правильної відповіді.

Фахові вступні випробування оцінюються за 50-бальною шкалою. Фахова атестаційна комісія визначає мінімальну кількість балів, за якої вважається вступне випробування складеним.Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі у вступних випробуваннях, визначається рішенням приймальної комісії.

4. Вступний іспит з іноземної мови

Вступний іспит з іноземної мови є єдиним (за винятком вступників на освітню програму магістра «Міжнародне та європейське право») проводиться з метою оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з іноземної мови.

Вступник, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня спеціаліста або магістра, складає єдиний іспит з іноземної мови незалежно від того, скільки та які спеціальності (освітні програми) ним обрано (за винятком вступників в порядку експерименту з проведення ЗНО при вступі до магістратури права).

Не допускається перескладання або повторне складання вступного іспиту з іноземної мови.

Для прийому на усі освітні програми спеціаліста або магістра вступний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – склав (50 балів)/не склав (24 бала) за виключенням освітньо-професійної програми з підготовки магістрів «Міжнародне та європейське право», результати якого оцінюються за 50-бальною шкалою. Предметна екзаменаційна комісія з іноземної мови визначає кількість балів, за якої вважається вступне випробування складеним.

Вступник, який не склав іспит з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору за всіма спеціальностями (магістерськими програмами і програмами спеціалітету), на які він подав документи.

Сертифікат, який засвідчує рівень знання іноземної мови відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, не звільняє від складання вступного випробування з іноземної мови і не приймається приймальною комісією.

Якщо вступник подав кілька заяв на різні спеціальності (спеціалізації) або на однакові спеціальності (спеціалізації) різних освітніх рівнів, то єдиний іспит з іноземної мови він складає з дотриманням таких умов:

- якщо подав заяви і на денну форму, і на заочну форму навчання, то вступний іспит з іноземної мови призначається у групі за денною формою навчання;

- якщо подав заяви на дві програми денної (заочної) форми навчання, то вступний іспит з іноземної мови призначається у групі за факультетом (інститутом) випуску, а для вступників з інших ВНЗ, то за факультетом вступу;

- якщо подав заяву у тому числі на програму «Міжнародне та європейське право», то вступний іспит з іноземної мови призначається у групі за цією програмою незалежно від групи, призначеної для складання фахового вступного випробування.

5. Додаткові вступні випробування

Додаткове вступне випробування проводиться для осіб, що вступають на навчання за програмами вищої освіти на основі освітнього ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, та передує фаховому вступному випробуванню. Фахова атестаційна комісія визначає мінімальну кількість балів, за якої вважається додаткове вступне випробування складеним. Успішне проходження додаткового вступного випробування є умовою допуску до фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови (для тих, хто повинен складати такий іспит), результати додаткового вступного випробування не є складовими конкурсного балу та до ЄДЕБО не вносяться.

Вступники, які не склали додаткового вступного випробування, рішенням Приймальної комісії позбавляються права продовжувати участь в конкурсі, а їх заява, зареєстрована в ЄДЕБО, отримує статус «відмовлено».

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та у підсумку оцінюється за двобальною шкалою. Для проміжного оцінювання використовується 50-бальна шкала. До екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу ніж 25 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав оцінку 25 або більше балів. У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

6. Співбесіди

Співбесіди проводяться з метою перевірки рівня знань з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення про включення вступника до рейтингового списку. Співбесіда має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – пройшов/не пройшов і має форму усного спілкування. До екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль) та зазначається «не пройшов», якщо вступник не пройшов співбесіду і оцінка 1 (один) з зазначенням «пройшов», якщо вступник пройшов співбесіду.

У випадку, якщо вступник не пройшов співбесіду, він бере участь у конкурсному відборі за цією освітньою програмою на загальних умовах (за результатами вступних іспитів та/або сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання).

Зі вступниками-іноземцями проводиться співбесіда, передбачена пунктом 17.3 Правил прийому. Така співбесіда може проводитися в режимі відеоконференцзв’язку за допомогою онлайн-сервісів Skype, Google Hangouts тощо, якщо забезпечується можливість ідентифікації вступника та ним подано скановані версії необхідних для вступу документів.

7. Порядок обчислення конкурсного балу

Конкурсний бал при вступі на основі базової загальної середньої освіти вноситься до Єдиної бази та обчислюється як сума результатів вступних випробувань, середнього балу документа про освіту з врахуванням вагових коефіцієнтів за такою формулою:

КБ=УМ*К(ум)+ІІ*К(іі)+СБ*К(сб),

де КБ – конкурсний бал для вступу;

УМ – результат вступного випробування з української мови за 12-бальною шкалою;

К(ум) – ваговий коефіцієнт конкурсного предмету «Українська мова і література»;

ІІ – результат ЗНО або вступного випробування з другого конкурсного предмету за 12-бальною шкалою;

К(іі) – ваговий коефіцієнт другого конкурсного предмету, встановлений цим Додатком;

СБ – середній бал додатка до документа про освітну за 12-бальною шкалою;

К(сб) – ваговий коефіцієнт середнього балу документа про освіту, встановлений цим Додатком.

Конкурсний бал при вступі на основі повної загальної середньої освіти вноситься до Єдиної бази та обчислюється як сума результату сертифікатів ЗНО/вступного випробування (творчого конкурсу), середнього балу документа про освіту з врахуванням вагових коефіцієнтів за такою формулою:

КБ=УМЛ*К(умл)+ІІ*К(іі)+ІІІ*К(ііі)+СБ*К(сб),

де КБ – конкурсний бал для вступу;

УМЛ – результат ЗНО або вступного випробування з української мови та літератури за 200-бальною шкалою;

К(умл) – ваговий коефіцієнт конкурсного предмету «Українська мова і література»;

ІІ – результат ЗНО або вступного випробування з другого конкурсного предмету за 200-бальною шкалою;

К(іі) – ваговий коефіцієнт другого конкурсного предмету, встановлений цим Додатком;

ІІІ – результат ЗНО або вступного випробування з третього конкурсного предмету за 200-бальною шкалою;

К(ііі) – ваговий коефіцієнт третього конкурсного предмету, встановлений цим Додатком;

СБ – середній бал додатка до документа про освітну за 200-бальною шкалою;

К(сб) – ваговий коефіцієнт середнього балу документа про освіту, встановлений цим Додатком.

Конкурсний бал при вступі на основі диплому кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра вноситься до Єдиної бази та обчислюється як сума результату фахового вступного випробування (якщо такий визначено Правилами прийому), вступного іспиту з іноземної мови (якщо такий визначено Правилами прийому) конкурсного відбору за такою формулою:

КБ=ФВВ*КФВВ+ІМ*КІМ+СБ*КСБ,

де КБ – конкурсний бал для вступу;

ФВВ – оцінка з фахового випробування за 50-бальною шкалою;

К(фвв) – ваговий коефіцієнт фахового вступного випробування, встановлений цим Додатком;

ІМ – оцінка з екзамену з іноземної мови за 50-бальною шкалою;

К(ім) – ваговий коефіцієнт вступного іспиту з іноземної мови, встановлений цим Додатком;

СБ – середній бал додатка до диплому за попереднім рівнем освіти за 50-бальною шкалою;

К(сб) – ваговий коефіцієнт середнього балу документа про освіту, встановлений цим Додатком.

8. Використання результатів вступних випробувань при вступі на інші програми

На магістерську програму «Міжнародне та європейське право», на магістерські програми та програми спеціаліста заочної форми навчання можуть зараховуватися результати фахового вступного випробування з права, складені за будь-якою іншою магістерською програмою денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» в Університеті.
Comments