Додаток 20 до Правил прийому (КрЮК)

Додаток 20 до Правил прийому

  

Правила прийому до

Криворізького юридичного коледжу

Національного університету «Одеська юридична академія»

в 2016 році

Вміст

 1. 1 І. Загальні положення
 2. 2 ІІ. Організація прийому до  Коледжу
 3. 3 ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
 4. 4 IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 5. 5 V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу
 6. 6 VI. Організація і проведення конкурсу
 7. 7 VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
 8. 8 VIII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань
 9. 9 ІX. Зарахування за співбесідою
 10. 10 X. Зарахування поза конкурсом
 11. 11 XІ. Право на першочергове зарахування
 12. 12 XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
 13. 13 XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування
 14. 14 XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 15. 15 XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 16. 16 XVI. Наказ про зарахування
 17. 17 XVIІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Коледжі
 18. 18 XVIII. Зарахування до Коледжу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
 19. 19 XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу

Провадження освітньої діяльності у Криворізькому юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527889 від 03 лютого 2015 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2024 року; рішення акредитаційної комісії про видачу ліцензії від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642-л).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (далі – Умов прийому). 

І. Загальні положення

1.1. Криворізький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» (надалі – Коледж) підпорядковано Національному університету «Одеська юридична академія» (надалі – Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу у Криворізькому юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» (додаток 1).

Ці Правила є обов’язковими для Коледжу.

1.2. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється:

●    за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

●    за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

●    за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

●    за ваучерами відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

●    за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у Коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

1.4. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Коледжі, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

1.5. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

1.7. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

1.8. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.9. Прийом до Коледжу здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.10. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.11. В Коледжі частково забезпечено можливість для навчання осіб з особливими потребами. 

ІІ. Організація прийому до  Коледжу

2.1 Організацію прийому вступників до Коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно положенню про приймальну комісію Університету, затвердженому Вченою радою Університету. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

2.2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов вступу, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету.

2.5. Порядок роботи приймальної комісії – тел.: (048)7198800, e-mail: vstup@onua.edu.ua:

       з 15 грудня 2015 року по 03 липня 2016 року приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці з 10-00 до 17-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години, субота і неділя – вихідні дні;

       з 4 липня по 15 серпня 2016 року приймальна комісія працює щодня без вихідних з 09-00 до 18-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години;

       з 16 серпня по 31 грудня 2016 року приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці з 10-00 до 17-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години, субота і неділя – вихідні дні.

День проведення вступних випробувань, оголошення рекомендації до зарахування вважається робочим днем з графіком прийому громадян з 09-00 до 18-00 години. 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на вакантні місця) на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.

3.3. Університет за результатами вступних випробувань приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, на визначену приймальною комісією кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям) (додаток 2), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у Правилах прийому до Університету.

3.4. Університет приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (на другий курс з нормативним терміном навчання), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

3.5. Університет приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (на другий курс з нормативним терміном навчання), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються цими Правилами з дотриманням вимог Умов прийому в 2016 році.

4.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти та на денну форму навчання (заочну, вечірню) на основі повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня.

4.3.  Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну (заочну, вечірню) форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених п. 4.4 і 4.5 цього розділу та розділу XVII цих Правил.

4.4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити в Коледжі, зокрема відповідно до розділу VII цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу ІX цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 21 липня до 28 липня.

4.5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 липня до 27 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

4.6.  Рейтинговий список вступників які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня.

4.7. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

       на місця за кошти державного бюджету до 18.00 години 05 серпня;

       на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

4.8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

       за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 06 серпня;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня.

4.9. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника за скороченими програмами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

 

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

21-27 липня 2016 року

21-27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2016 року

не пізніше 12 серпня 2016 року

 

4.10. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

 

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

21-27 липня 2016 року

21-27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2016 року

не пізніше 12 серпня 2016 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу

5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийом за кошти державного бюджету, не обмежується.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

Заяви обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Університету.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки)та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

● документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

● свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

● військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

● документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

● сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

● документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

● копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

● копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

● копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

● копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

● чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендацію вступників до зарахування.

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Вступники, зазначені у розділі VII цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Коледжі.

5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та цими Правилами.

5.10. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази  або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Університету, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Університету.

5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. При прийомі на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання документа вступника з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання такого вступника.

5.16. Приймальна комісія Університету, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 100 балів з конкурсних предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова та література, другий – історія України. Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи помножених на вагові коефіцієнти. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у Додатку 14 до цих Правил.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIІ, ІX, XVII цих Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 до Правил прийому до Університету.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів, що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів,  у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.7. Для конкурсного відбору осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненими професіями, які для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на другий курс, зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування з права та середнього балу документа про повну вищу освіту за однією з професій з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин бала.

Після зарахування до навчання вступники складають академічну різницю в порядку, визначеному навчально-методичним відділом Університету.

6.8. Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в Університеті.

6.9. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

VIII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

8.1. Відповідно до п.п. 6.3, 6.4, 6.7, 6.9 розділу VI та розділу VII цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного) рівня створюються фахові атестаційні комісії.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються Університетом і затверджуються ректором Університету не пізніше, ніж за  три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів та в приймальних (відбіркових) комісіях.

8.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо оцінки зі вступного випробування з конкурсних предметів подається у письмовій формі не пізніше 12-00 години дня наступного робочого дня після оголошення оцінки з відповідного письмового вступного випробування, а з усного екзамену – не пізніше 17-00 години дня його проведення, у порядку, визначеному Положенням про апеляційну комісію (див. додаток 14).

8.7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі. 

ІX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди до Університету зараховуються:

• особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

• особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

• особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Університету.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

9.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія Університету приймає рішення про можливість зарахування до Університету понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

• інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

• особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

• особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

• члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.

10.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:

• особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

• особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

• особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

• випускники підготовчого відділення Університету, які успішно пройшли навчання у рік вступу;

•   вступники, які отримали у 2016 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту;

•   вступники, які пройшли профорієнтацію та професійний відбір і мають відповідну рекомендацію на навчання.

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

• вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

• вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

• вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.2. У межах кожної зазначеної в п. 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

• за конкурсним балом від більшого до меншого;

• з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

• осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

• осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

• осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.

• осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

12.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

• прізвище, ім'я та по батькові вступника;

• конкурсний бал вступника;

• наявність підстав для вступу поза конкурсом;

• наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

• наявність права на першочергове зарахування;

• пріоритет заяви, зазначений вступником.

12.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до п. 13.1 розділу XІІІ цих Правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.3 цього розділу.

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений п. 4.9 розділу ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної Університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені розділі ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Університету).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до п. 14.1 розділу XІV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених п. 19.5 розділу XІX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) Університету за умови збігу конкурсних предметів.

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог п. 14.1 розділу XІV цих Правил.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Університетом квоти.

XVIІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Коледжі

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

17.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього ступеня чи освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Університету не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

17.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

17.7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

17.8. Для вступу до Університету іноземці та особи без громадянства особисто подають до відділу міжнародних зв'язків Університету (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, каб. 207, тел.: 0482-689323, e-mail: international@onua.edu.ua) заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:

● копію паспорта з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (з дозволу Приймальної комісії – російською мовою);

● анкету встановленого зразка;

● оригінал та нотаріально засвідчену копію з перекладом українською мовою документа про освіту з одержаними оцінками (балами) з навчальних дисциплін, засвідчену відповідно до законодавства країни їх видачі та України;

● медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

● страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

● копію документа про народження з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

● 10 фотокарток розміром 30x40 мм;

● зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року (для громадян з країн далекого зарубіжжя).

17.9. Іноземці вступають до Університету за результатами вступного випробування.

17.10. Прийом документів іноземців починається з 21 червня і закінчується 31 жовтня 2016 року.

Університет здійснює зарахування іноземців, які закінчили підготовчий факультет/відділення або отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня і планують продовжувати навчання на наступних рівнях вищої освіти,  у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах Державної міграційної служби (5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

Зарахування такої категорії вступників відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо термінів зарахування іноземців на наступні рівні навчання» від 15 червня 2015 року 1/9-288 здійснюється Приймальною комісією за внутрішніми наказами ректора Університету з необхідністю їх подальшої верифікації в Єдиній базі.

Рішення про встановлення строків прийому документів, проведення вступних випробувань, зарахування, про рекомендацію до зарахування та зарахування за внутрішніми наказами ректора Університету приймається Приймальною комісією щодо кожного вказаного іноземця.

XVIII. Зарахування до Коледжу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог п. 16.2, 16.3 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Університет зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом на офіційному веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, кількість місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX-XІ цих Правил.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Університет зобов'язаний оприлюднити на власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, на освітні програми (спеціальності, напрями підготовки), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Comments