Додаток 19 до Правил прийому (докторантура)

Додаток 19 до Правил прийому до НУОЮА у 2016 році

 
Правила прийому до докторантури 
Національного університету «Одеська юридична академія»  


Правила прийому до докторантури Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Правила прийому до докторантури) розроблені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

1. Загальні положення

1.1. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет), що затверджується наказом ректора Університету, за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

1.2. Підготовка докторів наук в Університеті здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою навчання, без отримання ліцензій, за такими галузями знань та спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Політологія 

08 Право

081 Право

081 Міжнародне право

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

1.3. До докторантури Університету приймаються громадяни України, іноземці (іноземні громадяни та особи без громадянства), які проживаються на території України на законних підставах.

1.4. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі окремо за кожною спеціальністю незалежно від джерела фінансування.

У разі відсутності за певною спеціальністю вступників на вступ до докторантури на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, такі місця за рішенням вченої ради Університету додаються до обсягів державного замовлення Університету з іншої спеціальності в межах галузі знань.

1.5. Прийом документів, оформлення особових справ вступників до докторантури, а також виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом до докторантури, здійснює відділ аспірантури та докторантури.

1.6. Правила прийому до докторантури Університету затверджуються вченою радою Університету і діють до 31 серпня 2017 року.

(Розділ 1 доповнено пунктом 1.6. Змінами до Правил прийому від 02.07.2016 р.).

2. Вимоги до рівня освіти, наукових досягнень вступників

2.1. До докторантури Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – докторантури) приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук.

2.2. Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень вступника за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог. 

3. Фінансування підготовки в докторантурі

3.1. Підготовка в докторантурі Університету здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

3.2. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України та / або міжнародних програм обміну чи мобільності;

на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

3.3. Кількість докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається вченою радою Університету з урахуванням можливостей кадрового забезпечення кваліфікованого наукового консультування.

3.4. Особи, які раніше навчалися в докторантурі за державним замовленням і не захистилися або були відраховані з неї достроково, мають право на повторний вступ до  докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витраченних на їх підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів порядку. 

4. Строки прийому заяв і документів, що подаються вступником до докторантури

4.1. Для вступу до докторантури вступник подає через відділ аспірантури та докторантури кафедрі Університету заяву в паперовій формі про вступ до докторантури.

Початок прийому документів до докторантури – з 6 червня 2016 року.

Закінчення прийому документів до докторантури – 6 серпня 2016 року.

Документи приймаються з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00, вул. Академічна, 5, каб. 2, перерва з 13-00 до 14-00, вихідні – субота, неділя.

4.2. До заяви вступник додає:

розгорнуту пропозицію, в якій міститься план-графік дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до публічного захисту;

наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) у вигляді списку опублікованих після захисту дисертації доктора філософії (кандидата наук) наукових праць (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі зарахування вступника до докторантури;

копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) пред’являються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом аспірантури та докторантури або в установленому законодавством порядку.

Встановлення відповідності документів цим Правилам покладається на завідувача відділу аспірантури та докторантури.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до докторантури Університету, порядком зарахування, порядком звільнення з попереднього місця роботи фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5. Зарахування в докторантуру

5.1. До 6 вересня 2016 року відповідна кафедра заслуховує наукові доповіді усіх вступників і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету.

5.2. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

5.3. Вчена рада Університету до 14 вересня 2016 року розглядає висновки відповідної кафедри із урахуванням доведеного Університету обсягу прийому за державним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю приймає рішення про зарахування вступника до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності або відмовляє у зарахуванні вступника.

Вчена рада Університету приймає рішення про зарахування до докторантури лише тих вступників, які мають наукові здобутки, що дозволяють вступнику в обов’язковому порядку захистити результати своїх наукових досліджень протягом терміну підготовки в докторантурі.

5.4. Якщо за окремою спеціальністю кількість претендентів на вступ перевищує кількість місць державного замовлення за даною спеціальністю, вчена рада Університету приймає рішення про зарахування вступника до докторантури (або відмовляє у зарахуванні вступника) на підставі рейтингового списку вступників.

Для конкурсного відбору вступників вчена рада Університету враховує в рейтинговому списку такі наукові здобутки вступника:

наявність підготовленого (у повному обсязі) рукопису дисертації або монографії за темою докторської дисертації, або наукової доповіді (якщо захист планується за сукупністю статей) – 100 балів;

обсяг опублікованих після захисту дисертації доктора філософії (кандидата наук) наукових статей за темою докторської дисертації (з урахуванням особистого внеску вступника до докторантури у кожну публікацію) у закордонних виданнях або фахових виданнях України – 1 бал за кожен друкований аркуш обсягу;

обсяг опублікованих після захисту дисертації доктора філософії (кандидата наук) наукових статей за темою докторської дисертації (з урахуванням особистого внеску вступника до докторантури у кожну публікацію) у виданнях, які індексуються базою даних Scopus та/або Web of Science – 10 балів за кожен друкований аркуш обсягу;

кількість підготовлених претендентом докторів філософії (кандидатів наук) – 10 балів за кожного підготовленого доктора філософії (кандидада наук);

значення індексу Гірша за даними бази даних Google Scholar (h-індекс);

здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів під час розгляду заяви про вступ до докторантури – 5 балів за кожну особу, щодо якої здійснюється наукове керівництво.

У межах кожної спеціальності рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом (сума балів вступника, зазначених у цьому пункті) від більшого до меншого.

5.5. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету до 15 вересня 2016 року.

5.6. Особи, які не рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення та/або виявили бажання бути зарахованими до докторантури за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту) подають на ім’я ректора Університету відповідну заяву.

Comments