Додаток 18 до Правил прийому

Додаток 18

 до Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія у 2016 році»,

затверджені рішенням Вченої ради НУОЮА від 08.04.2016 року (протокол № 5)ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до Національного університету «Одеська юридична академія» 

в 2016 році 

Внести до Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» у 2016 році, затверджених рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» 14 грудня 2015 року, протокол № 3  (далі  – Правила прийому), такі зміни:

1.      У розділі І Правил прийому:

1) Пункт 1.5 викласти у новій редакції:

«1.5. Ці Правила є обов’язковими для Університету.

Правила прийому до Юридичного коледжу НУ «ОЮА, Чернівецького юридичного коледжу НУ «ОЮА», Івано-Франківського юридичного коледжу НУ «ОЮА, Миколаївського юридичного коледжу НУ «ОЮА, Київського коледжу НУ «ОЮА», Криворізького юридичного коледжу НУ «ОЮА» є додатками до цих Правил (додатки 8, 9, 10, 11, 12).

Правила прийому до аспірантури Університету у 2016 році є додатком до цих Правил (додаток 17).

Правила прийому до докторантури Університету у 2016 році є додатком до цих Правил (додаток 19).

Прийом до магістратури державної служби для навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю  «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789 (далі – Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби), та цими Правилами регламентується в частині, що не суперечить вищевказаному Порядку.

Прийом до відокремлених підрозділів Університету здійснюється за окремими правилами прийому кожного з таких підрозділів (Відокремлений структурний підрозділ «Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, НУ «ОЮА» у м. Києві», Відокремлений структурний підрозділ «Училище №2 НУ «ОЮА», Відокремлений структурний підрозділ «Училище №3 НУ «ОЮА», Відокремлений структурний підрозділ «Одеське вище професійне училище сфери послуг НУ «ОЮА», Відокремлений структурний підрозділ «ПТУ №4 Миколаївського комплексу НУ «ОЮА»).

Приймальна комісія на підставі цих Правил прийому до 25 грудня 2015 року формує інформаційні таблиці Єдиної бази, які, підлягають верифікації.».

2.      У розділі ІІІ Правил прийому:

1) Пункт 3.2.2. викласти у новій редакції:

«3.2.2. Університет приймає на другий (на третій – для осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за навчальним планом, перелік дисциплін якого відповідають додатку 16 до цих Правил, та отримали відповідний диплом молодшого спеціаліста) курс денної форми навчання, третій (на четвертий – для осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за навчальним планом, перелік дисциплін  якого відповідають додатку 16 до цих Правил, та отримали відповідний диплом молодшого спеціаліста) – заочної форми навчання (з нормативним терміном навчання на вакантні місця у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3), який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.».

2) Пункт 3.2.3. викласти у новій редакції:

«3.2.3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (усного іспиту за спеціалізацією факультету) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Таким особам встановлюється індивідуальний додатковий навчальний план, який має виконати студент впродовж першого року навчання. Фінансування навчання таких осіб за державні кошти не здійснюється.».

3) Пункт 3.2.5. викласти у новій редакції:

«3.2.5. Університет здійснює прийом на третій (на четвертий – за навчальним планом інтенсивної підготовки) курс заочної форми навчання (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на факультет заочного навчання № 2 осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, а також освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра за неспорідненими спеціальностями (напрямами підготовки), з урахуванням середнього балу диплома про попередню освіту на визначену кількість місць для здобуття освітнього ступеня бакалавра за напрямом 6.030401 (спеціальністю 081 «Право»).».

4) Пункт 3.3.2. викласти у новій редакції:

«3.3.2. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за спеціальністю (напрямом підготовки) «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність», за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома бакалавра (спеціаліста). Крім того, таким особам встановлюється індивідуальний додатковий навчальний план, який має виконати студент впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного терміну навчання.

Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пункту 14.1 Розділу XІV цих Правил.».

5) Пункт 3.3.9. викласти у новій редакції:

 «3.3.9. Університет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» осіб, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби. Університет приймає на навчання за умови подання направлення до Університету від органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, що оформлюється у встановленому порядку.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів. На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на за кошти фізичних або юридичних осіб.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.».

3.      У розділі ІV Правил прийому:

1) Доповнити пункт 4.14 розділу ІV Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання новою таблицею такого змісту:

Для магістратури державної служби:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

15 червня 2016 року

15 червня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 15 липня 2016 року

о 18.00 годині 15 липня 2016 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

18-26 липня 2016 року

18-26 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

Не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

01-05 серпня 2016 року

01-05 серпня 2016 року

 

2) Таблицю пункту 4.15 викласти у новій редакції:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 серпня 2016 року з 9.00 години

 01 серпня 2016 року з 9.00 години

Закінчення прийому заяв та документів

30 серпня 2016 року о 17.00 годині

30 серпня 2016 року о 17.00 годині

Строки проведення Університетом вступних випробувань

01 вересня 2016 року – 12 вересня 2016 року

01 вересня  2016 року – 12 вересня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 14 вересня 2016 року

не пізніше 14 вересня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2016 року

не пізніше 15 вересня 2016 року

 

4.      У розділі V Правил прийому:

1) Пункт 5.15. викласти у новій редакції:

«5.15. Особи, які вступають до Інституту кримінальної юстиції, на факультет цивільної та господарської юстиції, факультет міжнародно-правових відносин, судово-адміністративний факультет, факультет підготовки слідчих, соціально-правовий факультет, факультет міжнародно-правових відносин (відповідно до укладених договорів між Університетом та державними органами), можуть проходити профорієнтацію та професійний відбір відповідно в Генеральній прокуратурі України та в органах обласного рівня, в управліннях Служби безпеки областей, в головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України в областях, головних управліннях Міністерства юстиції областей, Міністерстві закордонних справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій (її територіальних підрозділах в областях), в головних управліннях Державної міграційної служби, в територіальних підрозділах Міністерства доходів і зборів України, головних управліннях Пенсійного фонду України в областях, Вищій раді юстиції, Вищому адміністративному суді України, Апеляційному суді м. Києва, Державній судовій адміністрації Україні, Одеській обласній державній адміністрації, Головному управлінні праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації з урахуванням специфіки майбутньої роботи, вимог чинного законодавства та потреб вказаних органів у підготовці юридичних кадрів та отримують відповідні рекомендації, які подаються приймальній комісії разом з заявою про вступ (п. 5.1 цих Правил).

Проходження профорієнтації та професійного відбору, оформлення рекомендацій таких вступників здійснюється у порядку, погодженому Університетом з центральними апаратами вказаних державних органів.».

5.      У розділі VІ Правил прийому:

1) Пункт 6.1 викласти викласти у новій редакції:

«6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):

з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра – не нижче 100 балів з конкурсних предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова та література, другий – історія України (при вступі за спеціальностями 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 081 – «Право»). Третій предмет визначається на вибір вступника з переліку, запропонованого Університетом: математика, іноземна мова або географія.

Другий предмет при вступі за спеціальністю 061 «Журналістика» визначається на вибір вступника з переліку, запропонованого Університетом: історія України, іноземна мова або географія.

Третій предмет замінюється творчим конкурсом при вступі на навчання за спеціальністю 061 «Журналістика»;

з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 100 балів з конкурсних предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова та література, другий – історія України.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.».

2) Доповнити пункт 6.7. новим абзацом такого змісту:

«Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра публічного управління та адміністрування, конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань та співбесіди, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.».

3) У пунктах 6.8.1., 6.8.2., 6.8.36. слова «навчальним відділом» замінити на «навчально-методичним відділом».

4) Пункт 6.8.3. викласти у новій редакції:

«6.8.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» на основі раніше здобутого ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Право» або «Правознавство», зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування з права, вступного випробування з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Університетом (середнього балу документа про базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» або «Правознавство» з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин балу).».

5) Пункт 6.8.5. виключити.

6) Пункт 6.8.6. викласти у новій редакції:

«6.8.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 124 «Системний аналіз» зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балів нижчезазначених вступних випробувань та середнього балу додатку до документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ з урахуванням коефіцієнту.

Вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі ступеня бакалавра складають вступне випробування у формі іспиту з основ філософських знань, вступне випробування у формі усного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника).

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 124 «Системний аналіз» на основі освітнього ступеня бакалавра, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста складають вступне випробування у формі усного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника) та фахове вступне випробування у формі тесту з основ наукових досліджень.

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітнього ступеня бакалавра  складають вступні випробування у формі письмового тестування з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника при вступі на основі освітнього ступеня бакалавра), у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління. Вступники, що вступають на навчання відповідно до Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра складають вступні випробування у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління.».

6.      У розділі XI Правил прийому:

1) У пункті  11.1 слова «відділення Університету з підготовки до вступу до ВНЗ» замінити словами «підготовчого відділення Університету».

2) Доповнити пункт 11.1 розділу XI Правил прийому новими абзацами такого змісту:

«- вступники, які отримали у 2016 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту;

-  вступники, які пройшли профорієнтацію та професійний відбір і мають відповідну рекомендацію на навчання.».

7.       Пункт 20 викласти в новій редакції:

«20. Невід’ємною частиною цих Правил є їх додатки (зокрема, інформаційні таблиці – додатки 1-6)».

8.      У пункті 6.7. розділу VІ додатків 8, 9, 10, 11, 12 Правил прийому слова «навчальним відділом» замінити на «навчально-методичним відділом».

9.      У пункті 11.1 розділу ХІ додатків 8, 9, 10, 11, 12 Правил прийому слова «відділення Університету з підготовки до вступу до ВНЗ» замінити словами «підготовчого відділення Університету».

10.  Доповнити пункт 11.1 розділу ХІ додатків 8, 9, 10, 11, 12 Правил прийому новими абзацами такого змісту:

«- вступники, які отримали у 2016 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту;

-  вступники, які пройшли профорієнтацію та професійний відбір і мають відповідну рекомендацію на навчання.».

11.  У Додатку 13 до Правил прийому:

1)   Пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Це Положення визначає порядок створення та роботи Апеляційної комісії, порядок подання і розгляду апеляцій.».

2)   Пункт 1.3 доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

«Головою Апеляційної комісії призначається один з проректорів працівників Національного університету «Одеська юридична академія», який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університету) та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Університету.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету. До складу Апеляційної комісії можуть включатися провідні науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих навчальних закладів і наукових установ України.».

3)   Пункт 2.1 викласти у новій редакції

«2.1. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником (далі – апелянт) не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.».

12.  У Додатку 17 до Правил прийому:

1) Таблицю 1 викласти у новій редакції:

Таблиця 1. Перелік наукових спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання в аспірантурі Університету

 

 Галузь знань і спеціальностей 

Нормативні терміни навчання

Денна форма

Заочна форма

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

4 роки

4 роки

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

4 роки

4 роки

08 Право

081 Право

4 роки

4 роки

08 Право

082 Міжнародне право

4 роки

4 роки

 

2) Таблицю 2 викласти у новій редакції:

Таблиця 2. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури Університету

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 серпня 2016 року з 9.00 години

 01 серпня 2016 року з 9.00 години

Закінчення прийому заяв та документів

30 серпня 2016 року о 17.00 годині

30 серпня 2016 року о 17.00 годині

Строки проведення Університетом вступних випробувань

01 вересня 2016 року – 12 вересня 2016 року

01 вересня  2016 року – 12 вересня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 14 вересня 2016 року

не пізніше 14 вересня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2016 року

не пізніше 15 вересня 2016 року

 

3) Пункт 2.3 викласти у новій редакції:

«2.3. Вступники до аспірантури Університету особисто подають в папіровій формі до приймальної комісії такі документи:

- заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України») та його копію;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії або документ з додатками (у випадку, коли вони передбачені) та їх копії про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти. Для цих документів обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах степенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/27059 (для осіб, які здобули відповідний ступень (рівень) освіти за кордоном);

- документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії (якщо є);

- рекомендацію вченої ради Університету (за наявності);

- наукову доповідь з обраної спеціальності обсягом 25 аркушів;

- протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

- автобіографію;

- особовий листок з обліку кадрів;

- характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для тих, хто працює, на бланку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- медична довідка про стан здоровя за формою №286о або за іншою формою з аналогічним змістом якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подання документів для вступу в аспірантуру;

- копію трудової книжки;

- сертифікати, передбачені пунктом 3.2 цих Правил (якщо є).

4) Пункт 2.6 викласти у новій редакції:

«2.6. Документи для вступу приймаються приймальною комісією Університету через відділ аспірантури та докторантури Університету з 09:00 1 серпня 2016 року до 17:00 30 серпня 2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 5.».

5) Пункт 3.2. викласти в новій редакції:

«3.2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначені результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Вступники, які отримали у 2016 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, зокрема англійської мови, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, при вступі на навчання до аспірантури мають першочергове право на зарахування.».

13.  Доповнити Правила прийому додатком 19, що додається.

14.  Доповнити Правила прийому додатком 20, що додається.

Comments