Положення про апеляційну комісію Національного університету «Одеська юридична академія»

Додаток 13
до Правил прийому на навчання до Національного університету «Одеська юридична академія» в 2016 році

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Одеська юридична академія» 

І. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія Національного університету «Одеська юридична академія» (далі - Апеляційна комісія) створюється для розгляду апеляцій вступників щодо оцінок, отриманих на вступних випробування, що проводяться Університетом. 

Це Положення визначає порядок створення та роботи Апеляційної комісії, порядок подання і розгляду апеляцій.

1.2. Апеляції з інших питань, крім вказаних у пункті 1.1, Апеляційною комісією не розглядаються.

1.3. Апеляційна комісія створюється наказом ректора Університету у складі її голови та членів. Кількість членів визначається таким чином, щоб забезпечити можливість розгляду апеляцій з усіх предметів, з яких проводяться вступні випробування. 

Головою Апеляційної комісії призначається один з проректорів працівників Національного університету «Одеська юридична академія», який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університету) та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Університету.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету. До складу Апеляційної комісії можуть включатися провідні науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих навчальних закладів і наукових установ України.

1.4. Головою Апеляційної комісії призначається один з проректорів Університету.

II. Подання апеляції

2.1. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником (далі – апелянт) не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

2.2. Апеляція подається відповідальному секретарю приймальної комісії, який видає розписку про її отримання.

2.3. У день отримання апеляції відповідальний секретар приймальної комісії повідомляє апелянта про час та місце її розгляду. Про факт повідомлення йому про час та місце розгляду апеляції апелянт робить власноручну розписку на самій апеляції. Ухилення апелянта від розписки не скасовує і не переносить розгляду апеляції у час та в місці визначеному Апеляційною комісією.

III. Розгляд апеляції

3.1. Апеляція розглядається, як правило, у день її подання.

3.2. Апеляція розглядається Апеляційною комісією у складі трьох осіб - голови Апеляційної комІеії та двох її членів, які е фахівцями у предметі, з якого подано апеляцію. Персональний склад членів Апеляційної комісії, які залучаються до розгляду апеляції, визначається головою комісії.

3.3. Апеляція розглядається в присутності апелянта,

3.4. Під час розгляду апеляції на засіданні Апеляційної комісії можуть бути також присутні голова, заступник голови, відповідальний секретар або заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Інші особи можуть бути присутні на засіданні Апеляційної комісії тільки з дозволу її голови у разі, якщо їхня присутність буде визнана необхідною.

3.5. Апеляція залишається без розгляду у разі:
 • подання її з питань, що не підвідомчі Апеляційній комісії (пункт 1,1. цього Положення); 
 • подання її не тією особою, яка складала вступне випробування; 
 • пропуску строку на її подання (пункт 2.1. цього Положення); 
 • ухилення апелянта від участі у засіданні Апеляційної комісії. 
3.6. При розгляді апеляції Апеляційна комісія оцінює правильність виконання апелянтом завдань на вступному випробуванні, що зафіксовані у зошитах (на аркушах) відповідей зі штампом Університету, та їх відповідність виставленій екзаменаторами оцінці. При цьому чернетки роботи не перевіряються і матеріали, що містяться у них до уваги не беруться.

3.7. Додаткове опитування апелянта при розгляді апеляції не допускається.

3.8. За результатами розгляду апеляції Апеляційна комісія може прийняти одне з таких рішень:
 • задовольнити апеляцію і підвищити оцінку, виставлену екзаменаторами; 
 • відмовити у задоволенні апеляції і підтвердити правильність оцінки, виставленої екзаменаторами. 
3.9. У разі зміни за висновками Апеляційної комісії виставленої екзаменаторами оцінки, вона засвідчується підписом голови предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії та затверджується рішенням Приймальної комісії. У цьому разі від екзаменаторів, які оцінювали роботу, відбираються письмові пояснення.

3.10. На засіданні Апеляційної комісії ведеться протокол, у якому обов’язково відображаються:
 • дата, місце та час його складання; 
 • склад Апеляційної комісії, що розглядає апеляцію (пункт 3.2. цього Положення); 
 • прізвище, ім’я, по батькові та інші необхідні дані про апелянта; 
 • зміст апеляції; 
 • результати розгляду апеляції; 
 • мотиви прийняття Апеляційною комісією рішення; 
 • суть прийнятого Апеляційною комісією рішення; 
 • результати голосування членів Апеляційної комісії щодо прийнятого рішення. 
3.11. Протокол засідання Апеляційної комісії підписується її головою та членами, Про факт ознайомлення зі змістом цього протоколу апелянт робить власноручну розписку.
Comments