МДС: Програма вступного випробування з основ економіки

ПРОГРАМА 
ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ В МАГІСТРАТУРУ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” 

Предмет та функції економічної теорії. Економічні закони. Головна функція економіки. Структура та етапи суспільного виробництва. Чинники виробництва. Виробничі можливості економіки.

Система відносин власності. Форми власності. Механізм роздержавлення власності в Україні. Результати реформування системи привласнення в Україні.

Натуральне та товарне виробництво. Закон вартості та його функції. Економічні форми продуктів та їх основні властивості.

Сутність і функції грошей. Грошовий обіг. Грошова система. Інфляція, її причини та види. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

Сутність та функції ринку. Види ринків. Ринкова рівновага. Попит. Закон і крива попиту. Пропозиція. Закон і крива пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності попиту. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції.

Закон конкуренції. Вільна конкуренція та монополія. Класифікація монополій. Вплив монополій на ціноутворення.

Собівартість. Прибуток підприємництва, його джерела та функції. Норма прибутковості. Показники економічної ефективності.

Кругообіг капіталу та його стадії. Оборот капіталу. Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал.

Цінні папери: акції, облігації, векселя. Ринок цінних паперів, його види.

Особливості попиту і пропозиції земельних ресурсів. Земельна рента та її види. Ціна землі.

Умови виникнення ринку праці. Заробітна плата, її суть, форми та системи. Номінальна і реальна заробітна плата. Сутність, види, наслідки безробіття.

Кредит: сутність, види.

Банківський капітал. Роль і функції проценту. Банківська система, її структура і функції. Центральний банк і його функції. Комерційні банки і їх функції.

Макроекономіка. Сутність регулювання макроекономіки. Механізм ринкового регулювання. Держава в системі регулювання національної економіки. Змішаний тип регулювання макроекономіки. Командно-адміністративне управління. Сутність і типи економічного росту.

Системи показників національної економіки (ВНП, ВВП, ЧНП, НД). Дефлятор ВНП.

Державний бюджет. Державний борг, його причини та наслідки. Внутрішній та зовнішній державний борг. Податкова політика. Види податків.

Економічний цикл та його структура. Види економічних циклів.

Суть і структура світового господарства. Міжнародна торгівля. Міжнародний рух капіталу. Міжнародні валютні відносини.

ЛІТЕРАТУРА:

Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія (Політекономія. мікроекономіка. Макроекономіка): навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.

Економічна теорія. Політекономія: підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. –206 с.

Економічна теорія: Політекономія: підручник. / За ред. В.Д. Базилевича. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 702 с.

Економічна теорія: політична економія: підручник. / За заг. ред. С.І. Юрія. – К.: Кондор, 2009. – 604 с.

Курс экономики: учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М., 2008. – 671 с.

Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т-х: Пер. с англ. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. - М: Республика, 2001. – Т.1 – 399 с; Т. 2. – 400 с.

Мочерний С. В. Основи економічної теорії: Підручник. / С.В.Мочерний, В.Г.Скотний. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 600 с.

Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2010. – 448 с.

Самуэльсон Пол А. Экономика. - 17-е изд. / Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. – М.: Бином-КноРус, 2001. – 496 с.Comments