МДС: Програма вступного випробування з основ держави і права

П Р О Г Р А М А 
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ОСНОВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 
(комплексний іспит) 

Конституційне право

Конституційне право в системі права України: задачі і тенденції розвитку конституційного права на сучасному етапі державно-правової реформи в Україні. Конституція України (1996 р.): загальна характеристика, структура. Поняття, склад і види конституційних правовідносин.

Політико-правова система сучасного конституціоналізму. Історичний розвиток конституційних ідей і інститутів. Основні етапи вітчизняного конституційного будівництва. Конституційна реформа в Україні (1988 – 2016 рр.).

Конституційний Суд України: порядок формування і компетенція.

Конституційний статус людини і громадянина. Забезпечення конституційних прав і свобод особи законодавчою, виконавчою, судовою владами. Зміст і гарантії особистих, політичних, соціально-економічних, соціально-культурних прав і свобод громадян. Перспективи зміцнення гарантій особистих прав і свобод громадян на сучасному етапі державно-правової реформи.

Поняття і принципи державного устрою. Конституційні засади міжнаціональних відносин в Україні. Конституційні органи унітарної держави Україна. АРК в складі України.
Правопорушення і відповідальність за конституційним правом: поняття, особливості, правова регламентація. Проблема конституційної юстиції.

Основні інститути громадянського суспільства та конституційно-правові засоби забезпечення його функціонування. Демократична правова держава: поняття, принципи формування і функціонування. Політичні партії в системі громадянського суспільства. Розвиток багатопартійності в Україні.

Людина, особа, громадянин в сучасному конституціоналізмі. Міжнародно-правові стандарти і внутрідержавне законодавство про правове положення людини і громадянина.
Державна територія: поняття, склад, режимні особливості. Державний кордон: поняття, види, порядок визначення і охорони, режими.

Державні символи України і порядок їх використання.

Верховна Рада України: склад, компетенція, організаційні форми діяльності, акти. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Президент України: порядок обрання, компетенція, акти.

Система виконавчої влади в Україні. Органи центральної виконавчої влади: система, компетенції. Система і компетенція місцевих державних адміністрацій. Концепція адміністративної реформи України про реформування системи виконавчої влади.

Поняття та система місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Відносини органів місцевого самоврядування з місцевими і центральними органами державної виконавчої влади.

Поняття виборчої системи, виборчого права. Способи формування органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів. Виборчий процес: суб’єкти, зміст етапів, стадії.Адміністративне право

Поняття і тенденції розвитку адміністративного права на сучасному етапі адміністративно-правової реформи. Поняття і зміст предмету адміністративного права. Метод і принципи адміністративного права. Адміністративно-правові норми: поняття, види, особливості структури і механізму дії. Джерела адміністративного права: поняття, види. Адміністративний договір як джерело адміністративного права.

Система адміністративного права і систематизація адміністративного законодавства. Підвищення якості законодавства і пріоритетне положення закону в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин.

Поняття, особливості, склад і види адміністративних правовідносин.

Поняття державного управління. Зміст, особливості державного управління. Співвідношення державного управління, державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Режими і рівні державного управління. Форми, методи і функції державного управління. Правові акти управління: поняття, види, ознаки. Вимоги, що висуваються до правових актів управління. Основні напрямки реформування державного управління згідно з Концепцією адміністративної реформи в Україні.

Суб’єкти адміністративного права. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.

Адміністративний примус: поняття, особливості, види. Характеристика попереджувальних заходів, заходів адміністративного припинення і адміністративного стягнення. Чинне законодавство про адміністративні проступки. Адміністративна відповідальність: поняття, ознаки, правове регулювання. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, іноземців і осіб без громадянства Поняття, ознаки та структура адміністративного проступку.

Адміністративний процес: поняття, принципи, стадії, структура. Адміністративно-процедурні і адміністративно-юрисдикційні норми. Види адміністративних проваджень. Провадження у справах про адміністративні проступки, його завдання, стадії. Докази і доказування.

Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Державний контроль і адміністративний нагляд: визначення, види, особливості, співвідношення.

Державне управління у сфері економіки. Форми і методи управління підприємницькою діяльністю.

Державне управління у адміністративно-політичній сфері. Особливості форм і методів управління в області юстиції, оборони, внутрішніх справ, державної безпеки: система органів, їх компетенція.

Державне управління в соціально-культурній сфері. Управління в галузі культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, науки і освіти: особливості організації, система органів управління, їх компетенція.

Адміністративне судочинство: поняття, завдання, принципи. Компетенція адміністративних судів. Кодекс адміністративного судочинства як джерело адміністративного права.Муніципальне право

Поняття і предмет муніципального права як комплексної галузі права і наукової дисципліни. Методи правового регулювання муніципальних відносин. Муніципально-правові норми та інститути: а) особливості норм муніципального права; б) класифікація норм муніципального права; в) муніципально-правові інститути. Джерела муніципального права як комплексної галузі права і наукової дисципліни. Муніципально-правові відношення, їх суб’єкти. Система муніципального права як комплексної галузі права і наукової дисципліни. Місце муніципального права в правовій системі України і місце наукової дисципліни муніципального права в системі юридичних наук.

Основи теорії місцевого самоврядування: а) теорія вільної громади; б) громадська теорія самоврядування (громадсько-господарча теорія самоврядування); в) державна теорія самоврядування; г) теорія дуалізму муніципального управління; д) теорія соціального обслуговування; є) соціал-реформістські муніципальні концепції. Муніципальні системи зарубіжних країн: а) англосаксонська модель місцевого самоврядування; б) французька модель місцевого самоврядування; в) місцеве (комунальне) самоврядування Німеччини; г) основні форми організації місцевого управління в США; д) радянська модель.

Зародження інститутів місцевого самоврядування і період їх розвитку до ХІІІ ст.. Магдебурзьке право в історії України. Військово-адміністративне самоврядування в Україні у другій половині ХVІ ст. – в середині ХVІІІ ст. Розвиток місцевого самоврядування після возз’єднання України з Росією. Земське самоврядування в Росії і на Україні. Особливості місцевого самоврядування на Буковині 1861-1919 рр. Місцеве самоврядування і місцева адміністрація Української гетьманської держави. Місцеве самоврядування в УНР. Місцеве самоврядування в УРСР в 20-ті роки ХХ століття. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на період 1990-2016 рр. Поняття і співвідношення муніципального управління та самоврядування.

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування. Становлення сучасної концепції муніципального самоврядування в Україні і СНД.

Поняття, основні принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування. Статут територіальної громади села, селища, міста.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей. Підняття Державного Прапора України. Законодавство про місцеве самоврядування.

Повноваження сільських, селищних, міських рад. Загальна і виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Сільський, селищний, міський голова. Повноваження районних і обласних рад.

Порядок формування рад.

Сесія ради. Постійні комісії і тимчасові контрольні комісії рад. Депутат ради. Секретар сільської, селищної, міської ради. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради: повноваження, структура, організація роботи. Голова (заступник голови) районної, обласної, районної у місті ради. Президія (колегія) районної, обласної ради. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

Служба в органах місцевого самоврядування. Порядок формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Право комунальної власності. Місцеві бюджети. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Позабюджетні кошти місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.

Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам.

Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Дострокове припинення повноважень ради. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.


Державна служба

Конституція України про державну службу. Чинне законодавство про державну службу: основні положення і характеристика. Основні напрями реформування державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та види державної служби. Поняття та види функцій державної служби. Поняття та види посад державних службовців.

Принципи державної служби. Особливості державної служби в органах законодавчої, виконавчої, судової влади. Види державних службовців та їх характеристика.

Загальна характеристика прав державних службовців. Загальна характеристика обов’язків державних службовців. Проходження державним службовцем конкурсу на заміщення вакантної посади. Призначення на посаду державного службовця. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби.

Адміністративна відповідальність державного службовця. Поняття корупції та корупційного правопорушення. Дисциплінарна відповідальність державного службовця. Службове розслідування: поняття, підстави, механізм.

Поняття і сутність проходження державної служби. Просування по державній службі. Особова справа державного службовця. Присяга державного службовця та її значення.

Підстави припинення державної служби. Оцінка якості діяльності державного службовця. Режим державної служби: пенсійне забезпечення державних службовців, соціально-побутове забезпечення державних службовців.ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України.

2. Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015р.

3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Науково-практичний коментар. – К., 1999. – 398 с.

5. Коментар до Конституції України. – К: Ін-т законодавства ВРУ, 1996. – 378 с.

6. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (Муніципальне право): Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

7. Муніципальне право України: Підручник: За ред. В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

8. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар, 2006р.

9. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Публічна служби в Україні : підручник / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с.

10. Ківалов С.В. Державна служба в Україні: навч. посіб. – 2-ге видання, перероблене і доповнене / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 184 с.

11. Ківалов С.В. Адміністративне право України: навч. посіб. – 5-е вид. перероблене та доповнене / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 400 с.Comments