Умови прийому до Магістратури державної служби

УМОВИ
прийому на навчання до 
Національного університету «Одеська юридична академія» за освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування»

Національний університет «Одеська юридична академія» (далі – Університет) здійснює прийом слухачів до магістратури державної служби на навчання за денною та заочною формами для підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Правове забезпечення публічної служби та адміністрування» (денна та заочна форма навчання), спеціалізація «Економічна безпека» (денна форма навчання)) з наданням кваліфікації магістр публічного управління та адміністрування. 

Прийом до магістратури державної служби для навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789.

Університет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» осіб, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі. Університет приймає на навчання за умови подання направлення до Університету від органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що оформлюється у встановленому порядку.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів. На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Особи, які відповідають вимогам, успішно склали вступні іспити, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

15 червня 2016 року

15 червня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 15 липня 2016 року

о 18.00 годині 15 липня 2016 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

18-26 липня 2016 року

18-26 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

Не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

01-05 серпня 2016 року

01-05 серпня 2016 року


Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра публічного управління та адміністрування, конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань та співбесіди, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази».

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітнього ступеня бакалавра складають вступні випробування у формі письмового тестування з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника при вступі на основі освітнього ступеня бакалавра), у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління. Вступники на основі освітнього ступеня (освітньо- кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра складають вступні випробування у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління».

Строк навчання слухачів за денною формою навчання – 1 рік 6 місяців, за заочною – 2 роки 6 місяців.

До заяви про вступ на навчання за програмою підготовки магістрів додаються:

- особова картка державного службовця (форма П-2 ДС);

- автобіографія;

- направлення встановленої форми органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (у 2-х примірниках );

- договір встановленої форми органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (у 3-х примірниках );

- нотаріально засвідчена копія диплома про вищу освіту та додаток до нього;

- копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;

- шість фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри;

- копія паспорта (у 2-х примірниках ) ;

- копія ідентифікаційного коду (у 2-х примірниках );

- медична довідка за формою № 086-у;

- копія військового квитка або посвідчення.

Паспорт подається особисто.

Вартість навчання за контрактом:

- денна форма навчання – 19300 гривень;

- заочна форма навчання – 11300 гривень.Адреса: м. Одеса, вул. Піонерська 9, каб. № 67.

Телефон/факс для довідок: /048/ 719-88-20.

Сайт: www.onua.edu.ua