Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"

Отображается файл "Реклама ІФЮІ-ІФЮК.jpg"
Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією у м. Івано-Франківську розпочато у 2008 році на базі навчально-консультаційного центру, який на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 р. № 640 було реорганізовано в Івано-Франківський факультет. З урахуванням потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та з метою підвищення рівня підготовки фахівців з вищою юридичною освітою, Івано-Франківський факультет відповідно до наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.06.2014 р. № 2267-5 реорганізовано в Прикарпатський юридичний інститут.

На сьогодні в Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка прокурорсько-слідчих кадрів і професійних суддів, передбачається підготовка фахівців інших правових спеціалізацій.

На підставі отриманого дозволу Міністерства оборони України студенти Прикарпатського юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу на базі кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та факультету військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Для підготовки студентів в інституті сформовано високопрофесійний науково-педагогічний колектив. Із 50 науково-педагогічних працівників Прикарпатського юридичного інституту – 5 докторів наук, професорів (штатних працівників НУ «ОЮА») та 37 кандидатів наук, доцентів, з яких 32 особи працюють в університеті на постійній основі, а 5 осіб – на засадах сумісництва. Серед штатних викладачів 41 % (16 працівників) складають доктори наук, професори та кандидати наук, доценти, які є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства або монографій, 54 % (21 працівник) – кандидати наук, доценти (крім вищезазначених) і лише 5 % (2 працівники) – без наукового ступеня.

У структурі інституту функціонують п’ять кафедр (кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; кафедра теорії та історії держави і права; кафедра кримінального права, процесу і криміналістики; кафедра цивільного та господарського права і процесу; кафедра трудового, екологічного, земельного та аграрного права), криміналістична лабораторія, навчально-методичний сектор, бібліотека і два комп’ютерні класи. Планується відкриття кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права.

Організація навчання

• форма навчання – денна, вечірня, заочна;

• трирівнева система навчання (бакалавр, спеціаліст, магістр);

• ліцензований обсяг прийому:
- освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 330 осіб (150 – денної форми навчання, 150 – заочної форми навчання, 30 – вечірньої форми навчання);
- освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – 330 осіб (150 – денної форми навчання, 150 – заочної форми навчання, 30 – вечірньої форми навчання);
- освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – 90 осіб (40 – денної форми навчання, 30 – заочної форми навчання, 20 – вечірньої форми навчання);

• термін навчання для денної форми навчання: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 4 роки, освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» та «магістр» – 1 рік;

• термін навчання для вечірньої та заочної форми навчання: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 5 років, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – 1 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – 2 роки.

Студентам, які виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалавра і склали державний іспит, видається диплом бакалавра. Із врахуванням навчального рейтингу студенти продовжують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або магістра. Після виконання вказаної програми, захисту дипломної або магістерської роботи і складання державних іспитів їм видається диплом спеціаліста або магістра.

В Прикарпатському юридичному інституті на заочній формі навчання здійснюється підготовка фахівців на базі повної вищої освіти (друга вища освіта) за навчальним планом факультету заочного навчання № 2 Національного університету «Одеська юридична академія» (термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – 4 роки).
Сфера працевлаштування випускників

Суди, органи прокуратури і досудового слідства, адвокатура, нотаріат, органи юстиції, СБУ, внутрішніх справ, митної та податкової служб, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, юридичні науково-дослідні та навчальні заклади, юридичні служби підприємств, організацій, банків тощо.Розклад роботи відбіркової комісії:
понеділок-п’ятниця – 09:00-18:00;
субота – 09:00-15:00.
Адреса: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13
Телефон/факс: (0342) 72-07-51, (0342) 72-07-33
e-mail: vstup_if@onua.edu.ua

Comments