Навчання іноземних громадян

Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом МОН від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», наказом МОН від 02.12.2019 № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», наказом МОН від 15.03.2023 №276 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році».

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Порядку. Прийом інших категорій іноземців до закладів вищої освіти на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми у строки, встановлені Міністерством освіти і науки України та затвердженими Правилами прийому на навчання до Національного університету «Одеська юридична академія» на поточний календарний рік.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Одеська юридична академія» у 2023 році розміщені за посиланням.

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для успішного вступу до Національного університету «Одеська юридична академія» абітурієнту-іноземцю потрібно заповнити та надіслати онлайн-заявку (анкета) для вступу до Університету. https://forms.gle/ANyATzuAF1WRLchA9

Як отримати запрошення на навчання?

Для отримання запрошення на навчання абітурієнт повинен надіслати на поштову скриньку відділу міжнародних зв’язків Університету international@onua.edu.ua  скановані копії:

1) паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

2) документа та додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, або академічної довідки, виданої іноземним/українським закладом освіти (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу)

3) письмової згоди на обробку персональних даних (зразок за посиланням).

Вивчення відповідності документів іноземця встановленим закладом освіти вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією Університету.

Університет направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

Строк дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відділень (підрозділів).

Вступ у 2023 році

Правила прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в українські університети значно відрізняються від попередніх років: Прийом іноземців на навчання може здійснюватися очно – у Національному університеті «Одеська юридична академія» або дистанційно – за участі фірм-партнерів Національного університету «Одеська юридична академія» з дистанційного набору студентів-іноземців.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти університет укладає угоду с партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступника, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти в дистанційній формі.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до університету, іноземець передає оригінали документів особисто.

 

Прибуття в Україну

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну необхідно: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні. Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. https://mfa.gov.ua/en/foreign-diplomatic-institutions-ukraine

До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні. Університет надсилає вам оригінал запрошення після його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал».

Оформлення в’їзної візи займає близько 1-го місяця.

Після отримання візи «Д» на навчання необхідно надіслати інформацію про дату, час, Вашого прибуття в Україну, номер рейсу, а також сполучення (маршрут) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків Університетуinternational@onua.edu.ua 

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти

Для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Одеська юридична академія» абітурієнту потрібно:

  • Подати до відділу міжнародних зв’язків Університету (м. Одеса, Фонтанська дорога 23, кабінет 207) заяву у паперовій формі. (Зразок за посиланням)

 До заяви додаються: 

1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічна довідка, видана іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

4) оригінал і копія документа, у якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 8 фотокарток розміром 30×40 мм;

8) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

    1. Пройти вступні іспити з державної мови та профільних дисциплін (в залежності від обраної спеціальності)
  • Протягом першого семестру здійснити процедуру визнання в Україні іноземного документа про освіту.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. За результатами процедури визнання заклад освіти приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки України або закладом вищої освіти рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, в тому числі через його неавтентичність, заклад освіти відраховує такого іноземця.

Детальніше про процедуру визнання документів про освіту: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv 

 

Підготовчі курси

Зарахування іноземців на підготовчі курси здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Для зарахування на підготовчі курсів для іноземних громадян у Національному університеті «Одеська юридична академія» потрібно подати до відділу міжнародних зв’язків Університету (м. Одеса, Фонтанська дорога 23, кабінет 207) заяву у паперовій формі. (Зразок за посиланням)

До заяви додаються: 

1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5) 8 фотокарток розміром 30×40 мм.

Документи, зазначені у пунктах 1 – 3, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Начальник відділу міжнародних зв’язків – Мінченко Дар’я Анатоліївна

Тел. +38 048 719 8851; e-mail: d.minchenko@onua.edu.ua

Старший інспектор відділу міжнародних зв’язків – Жакун Маргарита Юріївна

Тел. +38 048 719 8769; +38068623-89-91; e-mail: international@onua.edu.ua

Вартість навчання в Національному університеті “Одеська юридична академія” у 2023 році

Іноземні громадяни

Програма підготовки

Спеціальність

Форма навчання

Вартість за перший

рік навчання

Загальна вартість платної освітньої послуги за весь термін навчання

Бакалавр

081 «Право»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

Заочна

850 доларів США

3 роки 10 місяців – 3400 доларів США

2 роки 10 місяців – 2550 доларів США

1 роки 10 місяців – 1700 доларів США

054 «Соціологія»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

052 «Політологія»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

053 «Психологія»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

Заочна

850 доларів США

3 роки 10 місяців – 3400 доларів США

2 роки 10 місяців – 2550 доларів США

061 «Журналістика»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

Заочна

850 доларів США

3 роки 10 місяців – 3400 доларів США

2 роки 10 місяців – 2550 доларів США

1 роки 10 місяців – 1700 доларів США

035 «Філологія»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

073 «Менеджмент»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

Заочна

850 доларів США

3 роки 10 місяців – 3400 доларів США

2 роки 10 місяців – 2550 доларів США

1 роки 10 місяців – 1700 доларів США

293 «Міжнародне право»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

Заочна

850 доларів США

3 роки 10 місяців – 3400 доларів США

2 роки 10 місяців – 2550 доларів США

1 роки 10 місяців – 1700 доларів США

121 «Інженерія програмного забезпечення»,

122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»

Денна

2230 доларів США

3 роки 10 місяців – 8920 доларів США

2 роки 10 місяців – 6690 доларів США

1 рік 10 місяців – 4460 доларів США

Заочна

850 доларів США

3 роки 10 місяців – 3400 доларів США

2 роки 10 місяців – 2550 доларів США

1 роки 10 місяців – 1700 доларів США

Магістр

081 «Право»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

1 рік 9 місяців – 5800 доларів США

Заочна

1995 доларів США

1 рік 4 місяці – 2993 доларів США

054 «Соціологія»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

052 «Політологія»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

053 «Психологія

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

Заочна

1995 доларів США

1 рік 4 місяці – 2993 доларів США

061 «Журналістика»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

Заочна

1995 доларів США

1 рік 4 місяці – 2993 доларів США

262 «Правоохоронна діяльність»

Денна

1430 доларів США

1 рік 4 місяці – 2145 доларів США

Заочна

965 доларів США

1 рік 4 місяці – 1448 доларів США

281 «Публічне управління та адміністрування»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

Заочна

1995 доларів США

1 рік 4 місяці – 2993 доларів США

073 «Менеджмент»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

Заочна

1995 доларів США

1 рік 4 місяці – 2993 доларів США

124 «Системний аналіз»

Денна

1100 доларів США

1 рік 4 місяці – 1650 доларів США

Заочна

965 доларів США

1 рік 4 місяці – 1448 доларів США

293 «Міжнародне право»

Денна

2900 доларів США

1 рік 4 місяці – 4350 доларів США

Заочна

1995 доларів США

1 рік 4 місяці – 2993 доларів США

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی